A
Kocsonyafesztivál
házirendje

Felelősségvállalási nyilatkozat

A „Miskolci Kocsonyafesztivál 2024” (továbbiakban: rendezvény) történő belépésemmel tudomásul veszem, hogy a rendezvényre történő belépés egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a rendezvényre vonatkozó Házirend tartalmát megismertem, megértettem és azt teljes egészében magamra vonatkozóan elfogadom.

Házirend

1. A résztvevő, aki a rendezvény területére (területfoglalási engedélyben meghatározott terület) belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban a rendezvény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által készíttetett reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül.

2. A rendezvény területére üveg-tárgyat, ütő-, vágóeszközt, alkoholtartalmú és alkoholmentes italt, csillagszórót, petárdát vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! 

A hatályos jogszabályok szerint a rendezvény résztvevője nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugós-kés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül.

 Az ilyen jellegű tárgyakat, termékeket a biztonsági személyzet általi ellenőrzéskor köteles mindenki ellenőrzésre és megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

3. A rendezvény területén nem vállalunk felelősséget – tárgyak-, csomagokban-, ruhákban lévő pénzre, értékcikkekre

4. A rendezvény területén a résztvevők biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.) Amennyiben ez mégis előfordul, a body surf-ben résztvevőt/ket a biztonsági személyzet kivezettetheti a rendezvény területéről. 

5. Alkoholos vagy más tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt lévő vendégektől a biztonsági személyzet a rendezvényre történő belépést megtagadhatja, a rendezvény területén a nem megfelelő magaviseletet tanúsító látogatókat a biztonsági személyzet kikísérheti.

6. A kordonnal, kerítéssel lezárt területeken csak az oda beosztott és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek tartózkodhatnak.

7. A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a rendezvény egész területén. A rendezvény területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.

8. A rendezvény területére állatot behozni tilos! A korlátozás nem vonatkozik a rendvédelmi szervek szolgálati kutyáira, illetve a vakvezető kutyára.

9. A rendezvény területén dohányozni csak az nyitott területen, vagy az arra kijelölt helyen szabad.

10. A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Kábítószer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a rendezvény területén is tilos!

11. 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.

12. Az rendezvény területén található színpadokra, dekorációs elemekre, installációkra felmászni tilos!

13. A szervezők nem vállalnak felelősséget az anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

14. A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.

15. Fényképezni szabad, de a koncertről, a helyszínről kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.

16. A Házirendben foglalt szabályok megsértése a rendezvényről való kitiltást vonhatja maga után.

17. A rendezvény vallás- és politikamentes. Kérjük, hogy a rendezvényen tartózkodjanak bármely párt és politikai szervezet jelképeinek, jelvényeinek viselésétől, használatától és nézeteik terjesztésétől! 

Kivonat a „Kocsonyafesztivál Biztonsági Terv / Tűzvédelmi Szabályzat”-ból

2.5.1 A rendezvény területére tilos bevinni:

– közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,

– az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);

– a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);

– a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,

– az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);

– az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);

– az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);

– az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).

– lőfegyvert, gáz- vagy riasztó fegyvert,

– pirotechnikai eszközt, anyagot, robbanó- vagy robbantószert,

– gyúlékony (I-IV. tűzveszélyességi fokozatú) folyadékokat (pl. hígító, festékadalék, benzin, stb.),

– kábító- vagy kábító hatású szert,

– kerékpárt.

2.5.2 A beviteli tilalom alá eső dolog letétbe helyezése, őrzése, visszaszolgáltatása

A fent felsorolt, beviteli tilalom alá eső dolgokat a biztonsági szolgálat nem veszi át ideiglenes

megőrzésre.

2.5.3 A talált tárgyak kezelése

A rendezvény helyszínén talált dolgot a biztonsági szolgálat csak abban az esetben vesz át

a találótól, ha annak a jegyzőhöz történő beszolgáltatása a találótól nem várható el (pl. mozgássérült, gyermekkorú, külföldi). Az átvételről a biztonsági szolgálat jegyzőkönyvet készít,

majd a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen, jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.

Adatkezelési szabályzat

Rendezvényeken képmás / hangfelvételek készítése és felhasználása

 

1. Érintettek

Az adatkezelő vagy az adatkezelő által meghívott sajtóorgánumokat által a rendezvényein készített fényképeken és esetleges videofelvételeken szereplő személyek.

Az adatkezelő személye: UNI-GARDEN Kft. (székhely: 3515 Miskolc Egyetemváros, Menzaépület; e-mail: adamkoktel@gmail.com, cégjegyzékszám: 05-09-035060; adószám: 27562231-2-05

2. Adatkezelés célja

  • Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, marketing kommunikációs célok
  • Nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről
  • Sajtó tájékoztatása, sajtó általi felhasználás

3. Kezelt adatok köre

Képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.

4. Adatkezelés jogalapja 

Felhívjuk az eseményekre, előadásokra látogatók figyelmét, hogy az UNI-GARDEN Kft. szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényeken résztvevő személyek hozzájárulnak a rendezvényen a fényképek, videofelvételek és hangfelvételek készítéséhez a UNI-GARDEN Kft.  és/vagy különböző sajtóorgánumok által, hozzájárulnak továbbá ezek nyilvánosságra hozatalhoz, illetve sajtó részére történő továbbításhoz, felhasználáshoz.

5. Ennek megfelelően a felvételekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása, amelyet az érintett ráutaló magatartással (ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg. Nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéshez és felhasználáshoz tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.

6. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart.

7. Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege 

Ön nem köteles hozzájárulni a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához. Ez esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos rendezvényeken nem vehet részt. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy más elkészült fénykép vagy kamerafelvétel felhasználása ellen kifogást tegyen.

8. Panasz benyújtásának joga

Amennyiben az érintett meglátása szerint személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő felé a fent megadott elérhetőség egyikén.

9. Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat

Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest Postafiók: 5, telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhely szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozásokon található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).